Focusgroep lokale en regionale musea – Integratie Erfgoeddatabanken/Collectieregistratie

In opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media leverde het studiebureau Delaware in februari 2019 een plan op voor de integratie van de erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet. U kunt dit onderzoek hier nog eens nalezen.

In een eerste beweging tot eventuele implementatie van dit onderzoek vroeg het Departement Cultuur, Jeugd en Media de organisaties VIAA/Packed (thans meemoo), FARO en de Vlaamse Kunstcollectie vzw om een consortium op te zetten voor de opmaak van een veldverkenning en -analyse op basis van de krachtlijnen van het onderzoek.

Deze veldverkenning en -analyse zal bestaan uit drie fasen.
In een eerste fase zal de Vlaamse overheid het beleidskader scherpstellen: Wat wil de overheid bereiken met de erfgoedplatformen? Is er een prioritering in de te bereiken doelstellingen? Voor welke doelgroepen moet er een aanbod ontwikkeld worden? Welke zijn de randvoorwaarden op het vlak van het businessmodel, financiering, operationele en technische uitbating? De gedragenheid van de antwoorden op onder meer deze vragen zullen we aftoetsen bij vijf focusgroepen in de loop van april en mei (data zie verder).

In de tweede fase zal een technische analyse van de bestaande infrastructuur worden uitgevoerd en zal in beeld worden gebracht wat de noden op korte en middellange termijn zijn om de bestaande infrastructuur te onderhouden.

In een derde fase ten slotte, zullen het draagvlak, de praktische uitdagingen en de opportuniteiten inzake centrale registratieplatformen voor erfgoedcollecties worden afgetoetst. Dit zal ook gebeuren via vijf focusgroepen (periode tweede helft van september).

Op een sectordag op 13 oktober zullen de besluiten van de veldverkenning en -analyse nog eens definitief worden afgetoetst bij al wie daarin geïnteresseerd is.

De veldverkenning en -analyse moet eind 2020 worden opgeleverd.

De 5 focusgroepen voor fase 1 werden als volgt afgebakend en vastgelegd:

  • Focusgroep 1: Landelijke musea (via het Museumoverleg): 21/4/2020, 10.00-12.00 u
  • Focusgroep 2: Lokale en regionale musea (via ICOM Belgium Flanders): 23/4/2020, 10.00-12.00 u
  • Focusgroep 3: Erfgoedcellen en -depots: 23/4/2020, 13.30-15.30 uur
  • Focusgroep 4: Erfgoedverenigingen (heemkundige kringen, kerkfabrieken, …) (via CRKC en Histories): uitgesteld
  • Focusgroep 5: Archieven en Erfgoedbibliotheken (via Archiefbank Vlaanderen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken): 14/5/2020, 10.00-12.00 u

Op elke focusgroep zijn maximaal 25 vertegenwoordigers van de betrokken veldactoren welkom.

Met uitzondering van de focusgroep voor erfgoedverenigingen zullen we alle focusgroepen laten doorgaan zoals voorzien. Gezien de coronacrisis zullen we de focusgroepen live streamen en een digitale participatietool voorzien.

Lokale en regionale musea kunnen zich inschrijven via onderstaande link. Landelijke musea schrijven zich in via het Museumoverleg. Inschrijven kan tot 20 maart 2020!


    Via dit inschrijvingsformulier kan je je inschrijven om deel te nemen aan de focusgroep "Lokale en regionale musea" in het kader van de veldverkenning en -analyse in het kader van het traject ‘Integratie Erfgoeddatabanken/Collectieregistratie’ op 23 april 2020 van 10.00 tot 12.00 uur bij FARO.

    OPGELET: landelijke musea kunnen zich inschrijven via het Museumoverleg voor hun eigen sessie.